Tuanchau Shop house

Địa Điểm

Tuan Chau, Quang Ninh

Chủ Đầu Tư

Tuanchau Group

Thời gian

2016

Chi tiết

건축 디자인 관리 및 관리 설계 계약자 조정

© 2015 by HBH ARCHITECTS and PARTNERS ltd.Co. 

  • Black Facebook Icon