Australian Town House

Location

NSW, Australia

Client

BH Brookfield Homes

Time

2016

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)