Beach Club COCOBAY

Location

Quang Nam

Client

Cocobay

Time

2017

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)