Long Bien School

Location

Long Bien, Hanoi

Client

UBND Q. Longbien

Time

2017

Description

Hợp tác quản lý thiết kế Tổng thể Trường cùng ICC Incomex