Nha Pandora D9

Location

Trieu Khuc, Thanh Xuan, Hanoi

Client

Private

Time

2017

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế