Tuanchau Shop house

Location

Tuan Chau, Quang Ninh

Client

Tuanchau Group

Time

2016

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)