Viet Hung House

Location

Hanoi

Client

Private

Time

2016

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)