Villa Riverside

Location

Long Bien, Hanoi

Client

Mr Dan

Time

2016

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)